საჯარო ინფორმაცია

1. არადისკრიმინაციული პირობები
2. კონფიდენციალობა
3. პოლიტიკა ხარისხის სფეროში
4. განაცხადი პროდუქტის სერტიფიცირების ჩატარებაზე
5. განაცხადის ფორმა
6. განაცხადის განხილვა
7. სერტიფიკაციის  სქემები
8. სო-ს დეკლარაციის პუნქტები მიუკერძოებლობის შესახებ
9. პროდუქციის  სერტიფიკაციის ჩატარების პროცედურა
10. პროდუქტის ნიმუშის აღების პროცედურა
11. წარმოების შეფასების აქტის ფორმა
12. ზედამხედველობა
13. წარმოების ზედამხედველობის აქტის ფორმა
14. ხელშეკრულების ფორმა პროდუქციის ნებაყოფლობით ჩატარებაზე
15. ლიცენზიების,  სერტიფიკატების და შესაბ  ნიშნის გამოყენება
16. სერტიფიკაციის ვადის გასვლა, შემცირება, შეჩერება ან გაუქმება
17. საჩივრები და აპელაციებიскачать софт